Stanovy

Spolku občanů a přátel Nové Středokluky

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1) Název spolku: Spolek občanů a přátel Nové Středokluky

2) Sídlo spolku: Nové Středokluky 321, 252 68 Středokluky

3) Spolek působí na katastrálním území obce Středokluky a blízkém regionu; spolek se

nečlení na organizační jednotky

4) Charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění.

 

čl. II
Účel spolku

1) Spolek je založen za účelem naplňování společného zájmu svých členů.

 

čl. III
Cíle spolku a předmět jeho činnosti

1) Činnosti směřující k ochraně práva a spravedlnosti pro občana jako jednotlivce i občana jako příslušníka občanského sektoru ve veřejném prostoru. Petiční činnosti;

2) Podpora rozvoje obce a regionu;

3) Činnosti směřující k ochraně životního prostředí, aktivního bytí a zdravého životního stylu, občanské angažovanosti, sociálně a ekologicky šetrného podnikání v obci či regionu a všech ostatních aktivit směřujících k všestrannému rozvoji jedince i celé společnosti;

4) Obecně a veřejně prospěšné činnosti v oblasti vědy, kultury, sportu a vzdělávání;

5) Poskytování bezplatného poradenství a podpory občanům zejména pro znevýhodněné osoby;

6) Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.

 

čl. IV
Členství ve spolku

1) Členem spolku mohou být fyzické a právnické osoby.

2) Přihlášku ke členství přijímá předseda, který také rozhoduje o přijetí nového člena spolku;

3) Zakládajícími členy spolku jsou alespoň 3 fyzické osoby, vedené společným zájmem vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a které se účastní činnosti přípravného výboru, proti jejímž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká

– závažným porušením povinnosti vyplývající z členství;

– doručením písemného oznámení člena o vystoupení;

– rozhodnutím výboru nebo členské schůzi o vyloučení;

– nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;

– úmrtím člena spolku, zánikem spolku.

5) Člen má právo

– účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;

– účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;

– předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;

– podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;

6) Člen má povinnost

– dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku, svou činností naplňovat cíle spolku;

– platit členské příspěvky.

 

7) Výši členských příspěvků stanoví výbor pro příslušný kalendářní rok.

 

8) Člen spolku souhlasí, aby spolek shromažďoval a zpracovával evidenční údaje členů, kterými jsou:

– jméno, příjmení, titul

– adresa bydliště

– datum narození

– kontaktní telefon

– kontaktní e-mail

 

9) Evidenční údaje mohou být zpřístupněny jenom pro účely spolku nebo v případech stanovených zákonem. Členové spolku byli řádně poučeni ve smyslu zákona §11 zák. č.101/2000 Sb., o zachování práv stanovených tímto zákonem.

 

 čl. V
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

1) Statutární orgán – předseda

2) Výbor spolku

3) Členská schůze

 

čl. VI
Statutární orgán

1) Statutárním orgánem spolku je předseda

2) Funkční období předsedy je čtyřleté.

 

čl. VII
Výbor spolku

1) Výbor spolku je nejvyšším orgánem spolku. Schází se nejméně jednou ročně.

2) Výbor je tříčlenný.

3) Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve spolku nebo rezignace na funkci člena výboru se výbor doplňuje kooptaci zbývajícími členy spolku.

4) Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna většina členů výboru; nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do sedmi dnů náhradní zasedání výboru. Nové zasedání výboru je usnášení schopné bez ohledu na počet přítomných členů. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.

5) Výbor může být svolán, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena pozdější lhůta.

6) Funkční období výboru je čtyřleté.

7) V případě, že usnesení výboru se příčí dobrým mravům či odporuje těmto stanovám, hledí se na něj, jakoby nebylo přijato.

8) Výbor

– volí předsedu spolku;

– schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku, pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většina členů výboru;

– schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;

– konkretizuje činnost pro další období;

– stanovuje výši členských příspěvků.

 

čl. VIII
Zásady hospodaření

1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

čl. IX
Okolnosti zániku spolku

1) V případě zániku, bude případný zbylý majetek po likvidaci předán, na základě rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

2) Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.