Ochranné hlukové pásmo Letiště Praha

Ještě před vypuknutím koronavirové krize náš spolek oslovil Letiště Praha ve věci ochranného hlukového pásma (OHP). Donesla se nám informace, že se bude měnit hluková mapa v souvislosti s výstavbou nové paralelní dráhy. V současné době pouze naše osada částečně zasahuje do OHP a v této souvislosti dostává naše obec Středokluky finanční dotace od Letiště Praha v rámci různých programů. Jedním z posledních byl program „Ventilace“, do kterého jsme však  nebyli zařazeni. Spolek oslovil Letiště Praha za účelem vyjasnění hranic OHP a důvodu nezařazení naší osady do tohoto programu. Vznikla čilá korespondence mezi oběma subjekty, která vyústila v jednání s paní ředitelkou Ochrany životního prostředí LP Soňou Hykyšovou dne 23.6.2020. Naší snahou bylo, aby celá osada Nové Středokluky byla zařazena do OHP, a tak to i zůstalo do budoucna. Argumentovali jsme tím, že naše osada je vystavena hlukové zátěži nejen z leteckého provozu, ale i z provozu železniční vlečky Letiště Praha vedoucí do skladu leteckých pohonných hmot. Výsledek tohoto jednání se promítl do následného jednání paní ředitelky se starosty okolních obcí a slibu dotace pro naší osadu na projekt, který by vedl ke zlepšení života obyvatel naší osady.

V tomto roce jsme se dvakrát sešli nad návrhem plánu pro rozvoj osady. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům obce bude realizace těchto plánů trvat asi delší období. Ale možná by se dalo něco urychlit díky dotačním programům Letiště Praha.

Vyzýváme obyvatele naší osady, aby se zamysleli nad tím, co by chtěli v rámci zlepšení života v naší osadě realizovat přednostně v závislosti na finančních prostředcích, o které bychom prostřednictvím pana starosty požádali Letiště Praha. Návrhy můžete vhazovat do schránky spolku nebo zaslat e-mailem na adresu info@novestredokluky.cz do konce srpna letošního roku.

(pn)

Změny v textu Petice k dodávkám pitné vody

Na základě připomínek našich spoluobčanů dochází k úpravě textu Petice. Nové znění je následující:

PETICE

ZA NÁPRAVU NEVYHOVUJÍCÍHO STAVU DODÁVEK PITNÉ VODY

do osady Nové Středokluky

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané osady Nové Středokluky prostřednictvím této petice žádáme, aby při dodávce pitné vody prostřednictvím veřejného vodovodního řadu byl pokud možno trvale zajištěn konstantní nekolísavý tlak vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a to tak, že při zástavbě do dvou nadzemních podlaží byl hydrodynamický přetlak v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa a při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.

Dále žádáme o zajištění funkčního bezporuchového technického zařízení pro dodávku pitné vody, neboť stále častěji se opakují výpadky v dodávce trvající v průměru několik hodin, naposledy dne 7.6.2020 od 16:23 hodin do 20:25 hodin.

Majitelé vodovodu a kanalizace, obec Kněževes a obec Tuchoměřice a provozovatel 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o. neustále zvyšují cenu vodného a stočného, ale kvalita dodávky pitné vody (tlak, výpadky v dodávce) v osadě Nové Středokluky tomu neodpovídají.

Žádáme také pana starostu a zastupitelstvo obce Středokluky o podporu a součinnost v této pro nás důležité věci, diskutované též na sousedském setkání dne 6.6.2020.

Věříme, že i ve vašem zájmu je spokojený občan a zákazník, který od vás odebírá vodu.

Děkujeme.

Za petiční výbor: Peter Nagy, Nové Středokluky 321, 252 68 Středokluky

Zastupovat petiční výbor je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

Zlepšení dodávek pitné vody do našich domovů

Vážení spoluobčané,

už delší čas čelíme a upozorňujeme nejen na kolísavý tlak pitné vody ve vodovodním řadu, ale také na výpadky dodávek z důvodů častých poruch. Naposledy je tu případ z neděle 7.6.2020, kdy jsme byli všichni bez vody více než 4 hodiny. Z uvedených důvodů jsme se jako Spolek rozhodli sepsat Petici za zlepšení dodávek pitné vody do osady Nové Středokluky. Petici chceme zaslat majiteli vodovodu a kanalizace v naší osadě, panu starostovi a zastupitelstvu obce Kněževes, dále provozovateli vodovodu a kanalizace, 1. Vodohospodářské společnosti s.r.o. ve Velkých Přílepech a nakonec též našemu panu starostovi a zastupitelstvu obce Středokluky. Očekáváme, že na základě Petice se konečně začnou zabývat stavem dodávek pitné vody do naší osady, zejména zajištěním konstantního a nekolísavého tlaku vodu a takovou údržbou vodárenského zařízení, aby nedocházelo k tak častým poruchám a výpadkům dodávky vody. Dosavadní individuální pokusy o nápravu a stížnosti občanů nevedly a nevedou k nápravě, tak věříme, že společný postup cestou Petice bude úspěšnější.

Navrhované znění Petice předkládáme k veřejné diskuzi. Své postřehy a náměty nám můžete předat prostřednictvím naší schránky, e-mailem, přes aplikaci WhatsApp nebo zavoláním na telefon předsedy Spolku.

 

PETICE

 

ZA ZLEPŠENÍ DODÁVEK PITNÉ VODY do osady Nové Středokluky

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

My, níže podepsaní občané osady Nové Středokluky prostřednictvím této petice žádáme, aby při dodávce pitné vody prostřednictvím veřejného vodovodního řadu byl pokud možno trvale zajištěn konstantní nekolísavý tlak vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a to tak, že při zástavbě do dvou nadzemních podlaží byl hydrodynamický přetlak v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa a při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.

Dále žádáme o zajištění funkčního bezporuchového technického zařízení pro dodávku pitné vody, neboť stále častěji se opakují výpadky v dodávce trvající v průměru několik hodin, naposledy dne 7.6.2020 od 16:23 hodin do 20:25 hodin.

Majitel vodovodu a kanalizace, obec Kněževes a 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o. neustále zvyšují cenu vodného a stočného, ale kvalita dodávky pitné vody (tlak, výpadky v dodávce) v osadě  Nové Středokluky tomu neodpovídají.

Žádáme také pana starostu a zastupitelstvo obce Středokluky o podporu a součinnost v této pro nás důležité věci, diskutované též na sousedském setkání dne 6.6.2020.

Věříme, že i ve vašem zájmu je spokojený občan a zákazník, který od vás odebírá vodu.

Děkujeme.

Za petiční výbor: Peter Nagy, Nové Středokluky 321, 252 68 Středokluky

Zastupovat petiční výbor je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

 

 

 

Rušíme akci spojenou s tradicí Smrtné neděle

Vážení přátelé,

s ohledem na současnou krizovou situaci spojenou se šířením koronaviru a na zakládě nařízení vlády o shromažďování osob na veřejných prostranstvých jsme nuceni pro letošní rok zrušit akci spojenou s tradicí Smrtné neděle.

Přejme si navzájem především hodně zdraví a aby se nám koronavir obloukem vyhnul.

 

Smrtná neděle v naší osadě

Náš spolek v loňském roce obnovil tradici a uspořádal slavnost Smrtné neděle v osadě Nové Středokluky. V zahájeném díle chceme pokračovat i v letošním roce.

Jak už víme, Smrtná neděle je pátou postní neděli. Letošní masopust skončil Masopustním úterým (25.2.2020), po kterém přišla Popeleční středa (26.2.2020), kdy začal Velikonoční půst. No a pátá postní neděle tak vychází na 29.3.2020.

Rádi bychom připomněli, že se jedná o starý pohanský zvyk, kdy lidé vynášeli ze vsi smrt (smrtku, smrtholku, Mařenu, Mořenu, Moranu…) – loutku oděnou do ženských šatů. Šlo o slaměnou figurínu ovenčenou hadříky, stužkami a nastrčenou na dřevěnou tyč. Za vsí jí spálili, vhodili do potoka, shodili ze skály či rokle nebo zakopali do země. Zpět do vsi vnášeli nové jaro – Líto, ozdobený jehličnatý (stálozelený) stromek – symbol věčného života nebo ratolest ozdobenou výdumky vajíček, barevnými odstřižky, stuhami, svatými obrázky. Převažovala červená barva, symbol plodnosti stejně jako vejce. S Lítem děti obcházely vesnici a symbolicky roznášely sílu nového života a dostávali od hospodářů malé odměny.

Vážení přátelé, zveme vás dne 29.3.2020 v 16,00 hodin k posezení u ohně v Nových Středoklukách, kde společně dozdobíme a vyneseme Moranu a následně přineseme Líto.

 

Zeptali jsme se za vás

Vážení spoluobčané,

v minulých dnech jsme obdrželi do našich poštovních schránek leták Letiště Praha s tématy Směřujeme k uhlíkové neutralitě a Domácnosti z okolí dostanou od letiště ventilace. Ve druhém ze zmíněných článků jsme se dočetli, že koncem února 2020 bude spuštěna druhá část programu s názvem Ventilace pro majitele staveb určených k trvalému bydlení, které se nacházejí v lokalitách nejvíce postižených hlukem z leteckého provozu.

Dále jsou v článku vyjmenované lokality v ochranném hlukovém pásmu letiště (OHP), a to Městská část Praha – Přední Kopanina, obce Horoměřice, Jeneč, Kněževes a Dobrovíz. Bohužel Nové Středokluky, kde v minulosti letiště nechalo vyměnit okna z důvodu hluku z leteckého provozu, mezi vyjmenovanými lokalitami nejsou. Proto jsme se zeptali za vás paní Mgr. et Ing. Ilony Emmerové, která má program na starosti, proč se program Ventilace netýká také naší osady v těsném sousedství s obcí Kněževes.

Odpověď zveřejníme.

Sousedské setkání nad mapou

Určitě jste obdrželi do schránek letáček o sousedském setkání nad mapou, které se uskuteční v sobotu dne 15.2.2020 ve vyhřívaném stanu v prostoru u hřiště.

Bude tam možnost diskutovat nad mapou o současném stavu osady, jejích hodnotách a problémech, o našich potřebách.

Myslím, že nejpalčivějším problémem naší osady je stav komunikace v slepé ulici, která vlastně není slepá po té, co jí pan starosta nechal zprůjezdnit při rekonstrukci silnic za železničním přejezdem bez příslušného dopravního značení. Komunikace je hojně využívána osobními vozy a dodávkami, které tudy pouze projíždějí a dochází k poškozování už tak špatného povrchu této komunikace. Po celé délce jsou výmoly a výtluky, v kterých se drží voda a bláto. Vzhledem k absenci dopravního značení upravujícího směr jízdy nebo rychlosti dochází po dešti k rozstřiku kaluží a bláta na ploty majitelů zdejších nemovitostí.

Věříme, že se v hojném počtu zúčastníte setkání nad plánem rozvoje osady.

Dotace z letního dotačního programu obce Středokluky

Rádi bychom vás informovali, že náš spolek požádal obec Středokluky o přidělení dotací z letního dotačního programu obce. Žádali jsme:

  • příspěvek na údržbu a obnovu venkovního nábytku a dětských herních prvků v Nových Středoklukách
  • příspěvek na údržbu a obnovu povrchu hřiště v Nových Středoklukách

Obdrželi jsme pouze příspěvek na údržbu a obnovu venkovního nábytku a dětských herních prvků ve výši 5.000 Kč. Peníze budou využity na nákup kvalitní barvy, brusných papírů, štětců apod., vlastní údržbu a obnovu si provedeme svépomocí.

Příspěvek na údržbu a obnovu hřiště jsme bez vysvětlení či zdůvodnění žádnou neobdrželi.

Dále bychom vás rádi informovali, že jsme následně požádali o dotaci na údržbu a obnovu hřiště v Nových Středoklukách i Letiště Praha v rámci programu Dobré sousedství.

Distribuční centrum PPL Sever se u nás stavět nebude!

Vážení občané a přátelé,

máme pro všechny zainteresované ohromnou novinku: na naši žádost jsme obdrželi oficiální vyjádření zástupce investora Hoya a.s., pana Ing. Stanislava Palase, který je místopředsedou představentva této společnosti, že projekt pro PPL v dané lokalitě (k.ú. Kněžívka) byl zastavený.

To znamená, že petiční aktivita, kterou inicioval náš spolek měla úspěch a náš nesouhlas ve věci plánované organizace (řešení) dopravy přes naši část obce Nové Středokluky a přes sousedící vesnice Dobrovíz, Kněževes, Středokluky a Tuchoměřice přesvědčil investora, aby přehodnotil své záměry.

Děkujeme starostům výše uvedených obcí za podporu, členům petičního výboru za jejich práci a hlavně všem občanům dotčených obcí a sympatizantům, kteří připojili své podpisy pod petici. To všechno nakonec přesvědčilo investora o tom, že projekt zastavil.