Zlepšení dodávek pitné vody do našich domovů

Vážení spoluobčané,

už delší čas čelíme a upozorňujeme nejen na kolísavý tlak pitné vody ve vodovodním řadu, ale také na výpadky dodávek z důvodů častých poruch. Naposledy je tu případ z neděle 7.6.2020, kdy jsme byli všichni bez vody více než 4 hodiny. Z uvedených důvodů jsme se jako Spolek rozhodli sepsat Petici za zlepšení dodávek pitné vody do osady Nové Středokluky. Petici chceme zaslat majiteli vodovodu a kanalizace v naší osadě, panu starostovi a zastupitelstvu obce Kněževes, dále provozovateli vodovodu a kanalizace, 1. Vodohospodářské společnosti s.r.o. ve Velkých Přílepech a nakonec též našemu panu starostovi a zastupitelstvu obce Středokluky. Očekáváme, že na základě Petice se konečně začnou zabývat stavem dodávek pitné vody do naší osady, zejména zajištěním konstantního a nekolísavého tlaku vodu a takovou údržbou vodárenského zařízení, aby nedocházelo k tak častým poruchám a výpadkům dodávky vody. Dosavadní individuální pokusy o nápravu a stížnosti občanů nevedly a nevedou k nápravě, tak věříme, že společný postup cestou Petice bude úspěšnější.

Navrhované znění Petice předkládáme k veřejné diskuzi. Své postřehy a náměty nám můžete předat prostřednictvím naší schránky, e-mailem, přes aplikaci WhatsApp nebo zavoláním na telefon předsedy Spolku.

 

PETICE

 

ZA ZLEPŠENÍ DODÁVEK PITNÉ VODY do osady Nové Středokluky

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

My, níže podepsaní občané osady Nové Středokluky prostřednictvím této petice žádáme, aby při dodávce pitné vody prostřednictvím veřejného vodovodního řadu byl pokud možno trvale zajištěn konstantní nekolísavý tlak vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a to tak, že při zástavbě do dvou nadzemních podlaží byl hydrodynamický přetlak v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa a při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.

Dále žádáme o zajištění funkčního bezporuchového technického zařízení pro dodávku pitné vody, neboť stále častěji se opakují výpadky v dodávce trvající v průměru několik hodin, naposledy dne 7.6.2020 od 16:23 hodin do 20:25 hodin.

Majitel vodovodu a kanalizace, obec Kněževes a 1. Vodohospodářská společnost, s.r.o. neustále zvyšují cenu vodného a stočného, ale kvalita dodávky pitné vody (tlak, výpadky v dodávce) v osadě  Nové Středokluky tomu neodpovídají.

Žádáme také pana starostu a zastupitelstvo obce Středokluky o podporu a součinnost v této pro nás důležité věci, diskutované též na sousedském setkání dne 6.6.2020.

Věříme, že i ve vašem zájmu je spokojený občan a zákazník, který od vás odebírá vodu.

Děkujeme.

Za petiční výbor: Peter Nagy, Nové Středokluky 321, 252 68 Středokluky

Zastupovat petiční výbor je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *